Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sirany
Monografie
    Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000
Článek
    "Aridní" sírany hořčíku z jeskyně Repiská v Demänovské dolině
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sírany železa z Chvaletic. I.
    Sírany železa z Chvaletic. II.
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu