Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Súvrstvia
Článek
    Biostratigrafická pozícia butkovského súvrstvia manínskej jednotky na typovom profile
    Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
    Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
    Vplyv výskytu rašelino-ílovitého súvrstvia na zakladanie stupňa Gabčíkovo