Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Súvrstvie
Článek
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
    Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)