Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    SSR
Článek
    Chránené územia, chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky SSR viazané na kras
    Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    O komplexnom využití geotermálnych vôd v SSR
    Perspektíva ťažby štrkopieskov v SSR bez záberu pôdy
    Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR
    Právne normy pre zbieranie minerálov, skamenelín a hornín v NDR a organizovanie zberatelov nerastov v SSR
    Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Tesnosť injekčných clon v karpalskom flyši SSR
    Výskum vplyvu poľnohospodárskej výroby na akosť povrchových a podzemných vôd SSR
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Zámery rezortu Slovenského geologického úradu v rozširovaní nerastnej surovinovej základne SSR