Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedimentární
Monografie
    Karbonátová sedimentární tělesa, 1., jejich vznik a vývoj.(Carbonate Sedimentary Solids: their origin and evolution. Part 1. (in Czech)
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
    Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
Článek
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    III. Vznik sedimentární výplně a osídlení v pískovcových převisech na Kokořínsku
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni
    Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages./Ordovik Barrandienu: rekonstrukce sedimentární pánve, benthických společenstev a ichnospolečenstev
    Pneumatický dezintegrátor pro sedimentární granulometrickou analýzu
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Původ a geneze sedimentární výplně v jeskyních Botovská a Dolganská Jama, Ruská federace
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedimentární acháty
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentární petrologie
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
    Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky