Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedimentárních
Monografie
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 5
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. Etapová zpráva č. 2
    Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa
    Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
Článek
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje