Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedimentů
Monografie
    Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000
    Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Mapa vodohospodářsky významných sedimentů Lužnice a Nežárky
    Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
    Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
    SPL VZ-SED Vzorkování dnových sedimentů
    Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace)
    Zhodnocení sedimentů z lokality Dalovice
Článek
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů na listu mapy Semily
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) umělé mrtvé rameno řeky Moravy
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniak-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminiferové společenstvo nalezené ve vzorcích svrchnokřídových sedimentů severně od Salzburgu
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Genetická interpretace sedimentů z malesických vrstev
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geochemická charakteristika řečištních sedimentů ve skupině Králického Sněžníku
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku
    Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v r. 2001
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
    Hydrologické poměry neogenních sedimentů severozápadně od Brna
    Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků)
    Indexové parametry jílové hmoty - indikátor bobtnavosti pelitických sedimentů
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Izotopy kyslíku a uhlíku vápnitých sedimentů kelčského vývoje slezské jednotky
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
    Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
    K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
    Kaolinit a chemická-mineralogická zralost jílových sedimentů SHR
    Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klasifikace jeskynních sedimentů
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
    Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
    Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohři
    Kvantitativní analytická klasifikace struktur a textur cementačních sedimentů
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice)
    Mikropaleontologické studium svrchnokřídových sedimentů transgredujících na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u Pístů
    Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
    Morfostrukturní pozice lokalit miocenních sedimentů v Bobravské vrchovině
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě (34-24 Holíč)
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
    Nové odkryvy pliocenních a peistocenních sedimentů Brna a jeho okolí
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín)
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska
    Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonických rekonstrukcích
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí.
    Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky.
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny (34-21 Hustopeče)
    Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008
    Palynologický výzkum křídových sedimentů (13-32 Kolín, 02-24 Nový Bor, 12-22 Mělník)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk, 14-43 Rychnov nad Kněžnou, 13-42 Pardubice)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk)
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
    Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka
    Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
    Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny
    Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
    Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Příspěvek poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů
    Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
    Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Stratigrafie a vrstevní sled křídových sedimentů v kolínské oblasti české křídové pánve
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
    Stupeň kontaminace sedimentů ve vodních nádržích a jeho vliv na kvalitu vody v nich
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Tvar zrn bystřinných sedimentů
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Úvahy nad mapami procentního zastoupení šedých sedimentů ve středočeských a lugických pánvích
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vodárenské využití kvartérních sedimentů řeky Labe
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách. Cretaceous sediments of the Polička area (East Bohemia): main results of geological mapping
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50.000 Polička (14-33 Polička)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár (12-22 Mělník)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic (34-22 Hodonín)
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
    Výzkum sedimentů a speleotém ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních (24-23 Protivanov)
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních
    Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí
    Zhodnocenní neogenních sedimentů v oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zjištění spodnokambrických sedimentů na Moravě
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve