Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedimentech
Monografie
    Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah olova a zinku (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polychlorovaných bifenylů (PCB ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Článek
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň) (34-13 Dyjákovice)
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
    Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
    Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech
    Enviromentální záznam v sedimentech Vracovského jezera v Dolnomoravském úvalu
    Environmentální záznam v jeskynních sedimentech
    Environmentální záznam v sedimentech Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav - Děkanská zahrada
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech
    Joint occurences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)/Společné výskyty asociací body-fosilií a ichnofosilií v ordovických sedimentech Barrandienu
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy
    Měkkýši v jeskynních sedimentech
    Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Nordické ledovcové souvky v sedimentech řeky Moravy
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
    Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
    Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah toxických kovů v sedimentech českých rybníků
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Pelokarbonátové proplástky v terciérních sedimentech SHR
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Skalní útvary v permských sedimentech severně od Trutnova
    Sklo v recentních sedimentech
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve
    Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
    Vápenité nanofosilie v sedimentech lomu Kurovice
    Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příběžních sedimentech české křídové pánve (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav)
    Výskyt mořských hvězdic (Asteroidea) v příbřežních sedimentech české křídové pánve
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato v cenomanských sedimentech severočeské křídy
    Zlato ve fluviálních sedimentech řeky Moravy
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Bechyně (22-42 Bechyně)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Velenice (33-13 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Ledeč nad Sázavou (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Zruč nad Sázavou (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky (13-14 Nymburk)
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě
    Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Žatec)