Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sedymentacyjnych
Monografie
    Analiza basenóv sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia. Materia?y konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatóv i posterów
Článek
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999