Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seismické
Monografie
    Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu
Článek
    11 let digitalní důlní seismické sítě v OKR
    Anomální seismické účinky při některých těžebních odpalech v kamenolomech a povrchových dolech
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny
    Hodnocení napětí na čele seismické vlny
    Jubileum seismické stanice Kašperské Hory
    Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
    Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
    Moderní historie seismické observatoře Kašperské Hory
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Neušly vám seismické otřesy?
    Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
    Pasivní seismické experimenty - sondy do hlubin Země
    Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu
    Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách
    Poškodily stavbu seismické účinky nebo vegetační porost
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Projekt lokální seismické sítě Rinjani v Indonésii
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše
    Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996
    Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
    Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry
    Seismické přístroje pro lokální měření a monitorovací sítě
    Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)