Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seismického
Monografie
    Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Článek
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
    Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
    Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus
    Moderní metoda digitalizace seismického signálu
    Možnosti stanovení energie seismického ohniska
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu
    Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti