Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seismických
Monografie
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Vlastnosti seismických vln v izotropních a anizotropních prostředích
Článek
    Diagnostika seismických účinků technických zdrojů
    Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi
    Interaktivní prohlížeč seismických signálů "OP"
    Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat
    Mapa seismických oblastí ČSSR
    Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
    Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Některé příznaky pro odlišení zemětřesení a jaderných explozí na záznamech seismických stanic
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln
    Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi
    Prohlížeč seismických signálů (časových řad)
    Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole
    Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti
    Sběr a zpracování seismických dat na počítači PC
    Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek
    Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy
    Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC
    Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech
    Využití geofyzikálních odstřelů při seismických refrakčních profilech na stratovulkánu Doupov
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava
    Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)