Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Seizmického
Monografie
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
Článek
    Časově-frekvenční analýza seizmického signálu
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
    Geologická interpretace seizmického obrazu proterozoika v podloží plzeňské pánve
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Odlišitelnost zemětřesení a umělých zdrojů podle seizmického záznamu
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Studie velikosti seizmického zatížení v Ostravském Kolektoru Centrum vyvolaném dopravou
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat