Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sekvencie
Článek
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry