Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Severní
Monografie
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník referátů ze semináře
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Severní Morava
    Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Článek
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
    Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy)
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geotermální energie v severní Kalifornii
    Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
    Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve
    Magnetometrické měření v severní části mariánsko-lázeňského komplexu
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Metapelity s cordieritem v severní části zábřežského krystalinika
    Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (IV) - Rudná hora
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VI) - Petříkov.
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VII) - Bušín
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (VIII) - Kamenná hora u Dobřečova
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    Moldavite aus dem westlichen und dem nůordlichen Teil Bůohmens/Vltavíny ze západní a severní části Čech
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
    Odkud spadl prach severní Moravě?
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě
    Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Postglaciál u Kobeřic na severní Moravě
    Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Souvislost mezi QBO, geomagnetickou a sluneční aktivitou a změnami tlaku v dolní zimní troposféře na severní polokouli
    Souvislosti mezi rozložením převládajících větrů na zimní severní hemisféře, sluneční-geomagnetickou aktivitou a fází QBO
    Spodně sarmatské mechovky z brakických sedimentů severní části Podunajské pánve (Dubová, Slovensko
    Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Srážkové trendy na severní Moravě
    Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava). Traces of badenian boring organisms on limestone rockgrounds at Černotín (north Moravia)
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svědectví hornin na Rýchorách: Změní se názor na historii a stavbu severní částí Českého masívu? [Rock evidence from the Rýchory Mts: Are the opinions about history and structure of the northern part of the Bohemian Massif suffering a change?]
    Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava)
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře
    Vodopády severní Moravy a Slezska
    Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen
    Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO)
    Z červené knihy měkkýšů - kružík severní a rybniční hospodářství
    Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Závěrečné zasedání projektu "Kvartérní zalednění severní hemisféry" v Paříži
    Závislost srážek na nadmořské výšce na území severní Moravy
    Zelený grossular ("tsavorit") ze severní Sibiře
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Zimní období na severní hemisféře a extraterestrické vlivy
    Zkamenělé lesy Severní Ameriky
    Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu