Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Shrnutí
Monografie
    Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
Článek
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)