Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skládky
Monografie
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
    Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění"
Článek
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky