Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Skupiny
Monografie
    2. seminář České tektonické skupiny
    2. seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    22. zasedání Evropských geoparků : 18.-21.9.2008 ; Seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : 6.-8.10.2008
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
    Fluidní inkluze v křemenných a křemen-karbonátových žilách v metavulkanitech a fylonitech jižní části vrbenské skupiny a v metagranitoidech desenské jednotky, silezikum
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Možnosti využití skupiny Acritarcha v Ordoviku
    Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií
    průvodce k exkurzi studentské skupiny SGA student chapter Praha-Freiberg,Sb-W deposit Cínovec/Altenberg,SRN
    Sborník - 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny
    Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. Exkurzní průvodce. Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Sborník 2. vulkanologického semináře Odborné skupiny vulkanologie
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce; 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 2.vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum
Článek
    Aktivita československé skupiny IAGOD
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny
    Amfibolity gföhlské skupiny
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník
    Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chlority vrbenské skupiny
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Devonské polštářové lávy v jižní části vrbenské skupiny (silezikum) (12-42 Rýmařov)
    Devonské polštářové lávy z jižní části vrbenské skupiny (silezikum)
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Doterajšie palinologické výsledky z gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Exkurze odborné skupiny inženýrské geologie
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    Jeskyně skupiny 23 v Českém krasu
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Koordinační polyedry ve strukturách zeolitů skupiny natrolitu
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Krupník z devonu vrbenské skupiny
    Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralogie skupiny organolitů
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály reyerit-zeofylitové skupiny v Českém středohoří
    Minerály sillimanitové skupiny
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály skupiny zippeitu
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály turmalínové skupiny
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů
    Nová lokalita minerálů zeolitové skupiny u Klášterce nad Ohří
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Pořádali jsme jednání pracovní skupiny FOREGS
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Pumpellyit - minerál závěrečné metamorfní fáze v bytownitové rule vrbenské skupiny a v amfibolitu jesenického masívu (silezikum)
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Seminář (odborné skupiny pro geotektoniku při Českolovenské společnosti pro mineralogii a geologii) v Pozďátkách
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Súčasné otázky stratigrafie Meliatskej skupiny
    Svrchnodevonští konodonti z vrbenské skupiny od Rýmařova (14-42 Rýmařov)
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Udělení čestného členství České zeplitové skupiny prof. dr. F. Petrlikovi
    Ustavení oborové skupiny učitelské geologie
    Valounové fylity v devonu vrbenské skupiny
    Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Založení Paleobotanicko-biostratigrafické pracovní skupiny v Německu
    Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry
    22. zasedání pracovní skupiny pro paleobotaniku a palynologii v Berlíně
    Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu
    Zpráva o činnosti České zeolitové skupiny v roce 1997
    Zpráva o činnosti skupiny geoarcheologie na Katedře geologie a paleontologie PřF MU v roce 1999
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat