Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sledování
Monografie
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj: Vyhodnocení časových řad kontrolního sledování vybraných skalních objektů
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
    Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
Článek
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Bezpečnostní kontrolní sledování skalních stěn v kvádrových pískovcích
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
    Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Sledování a využití akustické emise při smykových zkouškách zemin
    Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Sledování kontaminace povrchových vod geofyzikální metodikou
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
    Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Sledování vlastností směsí portlandského a hlinitanového cementu
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Sledování vývoje poklesové kotliny
    Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží