Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Složení
Monografie
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin
Článek
    Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
    Barevné fajánsové korálky z pyramidových polí doby Staré říše: technologie a složení
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
    Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Chemické složení kasiteritu
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení magnetitových rud krkonošského krystalinika
    Chemické složení meče od Chvalšovic
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemické složení některých bentonitů v severozápadních Čechách
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
    Chemické složení odtoku ze tří geochemicky kontrastních podloží(leukogranit - serpentinit - amfibolit)
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení světlých slíd a illitu
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemické složení tuhých atmosférických srážek v pohraničních horských oblastech České republiky
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Chemické složení Země. Je složení Země výjimečné mezi planetami?
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
    Dlouhé změny chemického složení vody Slapské nádrže
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Fázové složení popílkových betonů
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina)
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geomechanické rozbory ve světle jejich nerostného složení
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Hora Říp: chemické a minerální složení
    Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech
    Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Kamenné moždíře a jejich horninové složení
    Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení
    Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce (25-11 Hlubočky)
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
    Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Původ a složení hornin použitých pro artefakty lokality Hořešovičky
    Referenční minerály izotopického složení v zemích RVHP
    Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
    Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Studium složení boritanů Co(II) a jejich sorpčních vlastností
    Studium složení boritanů Fe(III) a jejich sorpčních vlastností
    Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
    Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
    Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Význam nerostného složení jílů SHR pro prognózu jejich rozpojitelnosti
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Změny ve složení důlních vod
    Zrnitostní složení písků v předpolí velkolomu Maxim Gorkij a jeho hydrogeologická aplikace
    Zrnitostní složení povrchu hrubozrnného dna koryt horských a podhorských potoků