Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sloji
Monografie
    Mineralizace uhelných slojí SHP
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
Článek
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m"
    Eroze slojí v dolovém poli Vejprnice v plzeňské pánvi
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji
    Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Označování a vývoj uhelných slojí
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Seismický výzkum zón napjatosti a porušenosti uhelných slojí v otřesových oblastech
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Zpevňující injektáže v uhelné sloji