Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sloje
Monografie
    Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
Článek
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Progresivní porušování nadložního masívu v bočním svahu lomu a při výchozu uhelné sloje
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vývoj Dubňanské sloje v jihomoravské lignitové pánvi
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p.
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR