Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Služby
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    Anglická verze webu České geologické služby
    Česká verze webu České geologické služby
    Ekosystémové služby říční nivy
    Geologové České geologické služby, jejich dílo a život
    Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
    Integrace moderních metod DPZ&GIS v rámci projektů České geologické služby
    Internetový obchod produktů České geologické služby
    Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
    Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby)
    Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory - přehled webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
    Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine : zborník abstraktov
    Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
    Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
    Portál státní geologické služby
    Příručka jakosti zkušební laboratoře České geologické služby pobočka Brno (vydání č.4)
    Revizní znalecký posudek České geologické služby čj.441/183/2005 v právní věci žalobců...proti žalovaným...o zdržení se zásahů do sousedských práv a náhradu škody
    Ročenka geologicko-měřické služby 1979-1980
    Sedmdesát let geologické služby v Československu
    Služby ČGS v 21.století
    Spolupráce České geologické služby s Krajským úřadem Jihočeského kraje při Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
    Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
    Vyjádření České geologické služby ke stavbě "Prodloužení manipulačního přístřešku HS UMFORMTECHNIK Chomutov" na p.p.č. 4453/8, 4453/9, 4453/10 a 4453/6 v k.ú. Chomutov
    Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí
    Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou
    WMS služby ČGS - webová stránka
Článek
    Aktivity České geologické služby ve Střední Americe
    Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
    Činnost geologicko-měřické služby v roce 1979 a 1980
    Digitální mapový archiv České geologické služby
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Evropské geologické služby používají pro tvorbu map GIS
    Fotoarchiv České geologické služby
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Internet mapový server České geologické služby
    Internet mapový server České geologické služby
    Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
    Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí
    Služby ČGS v 21.století
    Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Web České geologické služby v nové podobě
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
Seriál
    Práce České geologické služby (Czech geological survey special papers)