Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Směrnice
Monografie
    IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
    Seznam účelových map 1:10 000 potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně. Směrnice pro vybrané účelové mapy
    Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Vzorkování (směrnice definující závazná pravidla v souladu s platnými normami)
Článek
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Typizační směrnice "Odvodňování podloží výsypky"
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Význam evropské směrnice INSPIRE pro geologickou veřejnost