Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Smektitu
Článek
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku