Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Snižování
Monografie
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí