Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Současné
Monografie
    Abstrakta, 7. regionální konference "Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice"
    GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Současné problematika zakládání bytových a občenských staveb
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Sborník referátů (1. díl)
    Současné úkoly protiotřesové prevence v OKR
    Současné výzkumy v Sileziku
Článek
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Antropogenizace reliéfu současné krajiny
    Fyzikální geochemie v současné geochemii
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Kalcit-aragonitové krápníky z výsypky Velkolomu: další důkaz současné tvorby aragonitu
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Názory na současné členění karbonu
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit
    Paleoichnologie - perspektivní směr současné paleontologie
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie
    Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
    Současné horní právo v České republice
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současné problémy geologické fotografie
    Současné problémy seizmiky
    Současné problémy spojované s termínem drahý kámen
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Současné prohlubování závrtů a propastí na Plešivecké planině
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
    Současné techniky dálkového průzkumu země
    Současné tektonické pohyby měřené ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Současné trendy ve stratigrafii karbonu
    Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Úloha regionální geografie v současné geografii
    "Vedlejší postavy jsou hlavní!"O některých outsiderech současné vědy
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Výzkum současné biogeochemické reflexe odpadního provozu (Sobědruhy, Březová, Prunéřov)
    Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie