Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Současnost
Monografie
    Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy
    Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Minulost a současnost aplikované geologie
    Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
    Současnost a budoucnost krizového řízení
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3
    Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami
Článek
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie a současnost zemětřesení v Poodří
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Stonařovské meteority - minulost a současnost
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Technolitologie, současnost a perspektiva
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Tradice a současnost nikaragujského kamenářství a šperkařství
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
    Význam díla Ch. R. Darwina pro současnost
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost
Seriál
    Muz. a Současnost (Roztoky), Ser. natur.
    Muzeum a současnost. Řada přírodovědná
    Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost