Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Souvrství
Monografie
    Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
    Podolské souvrství - Raison d´etre
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy)
Článek
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha - Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien).
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Biostratigrafie jineckého souvrství v údolí Litavky (12-34 Hořovice)
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Bioturbace klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
    Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev)
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniak-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, trenadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu) : 12-34 Hořovice
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) z moravického souvrství (spodní karbon, Morava)
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
    Graptolitová společenstva a stratigrafie spodního siluru mrákotínského souvrství v hlinské zóně, SV část Českého masívu (Česká republika)
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu kabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorové rozšíření (ordovik, pražská pánev)
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Heteromorfní amoniti spodnokřídových souvrství centrálních Karpat Slovenska
    Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty)
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu
    Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
    Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
    Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy
    Jílovce cyprisového souvrství
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Karvinské souvrství
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
    Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Magnetosusceptibilní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze Řeporajích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev (02-43 Litoměřice)
    Mineralogie a petrografie tonsteinu sl. č. 23 (718 - 719) ve svr. sušských vrstvách (karvinské souvrství ČHP)
    Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství)
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu)od Libečova
    Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
    Nejmladší foraminiferová společenstva frýdeckého souvrství (paleocén-nejnižší eocén)
    Nejmladší spodní karbon - spodní namur : (=serpuchov; včetně fauny sladkovodních a brakických horizontů ostravského souvrství)
    Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha)
    Největší skála letenského souvrství patří Vyšehradu. Geologie Prahy
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    New finds of trace fossils from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations (Late Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). Nové nálezy ichnofossilií z bohdaleckého a králodvorského souvrství (svrchní ordovik, Barrandien)
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
    Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
    Nové poznatky o litofaciálním členění godulského souvrství v Moravskoslezských Beskydech
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    Nový výskyt antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka)
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Ostravské souvrství
    Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství (13-12, 14-33, 13-41, 12-24)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
    Parakonglomeráty andělskohorského souvrství jihozápadní části Nízkého Jeseníku
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
    Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)
    'Přechodová souvrství' visé Moravského krasu
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil)
    Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik)
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
    Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
    Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
    Ramenonožci rodu Gelidorthis Havlíček v bohdaleckém a královédvorském souvrství barrandienského ordoviku
    Redefinice mosteckého souvrství (miocén, severočeská hnědouhelná pánev)
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandianu)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
    Starosedelské souvrství
    Stáří andělskohorského souvrství: Nová fakta a jejich možná interpretace. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Stáří pelitické sekvence v nadloží jizerského souvrství v Českém ráji
    Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Strukturně tektonická a palynologická charakteristika karbonských souvrství na svatoňovicku
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách).
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Trace fossils from Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)/Ichnofosilie letenského souvrství (ordovik, Česká republika)
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
    Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Žacléřské souvrství v české části dolnoslezské pánve