Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spišsko-gemerského
Monografie
    Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
Článek
    Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria
    Distribúcia stopových prvkov v kassiterite vzácneprvkových albitizovaných granitov z Dlhej doliny (centrálna časť Spišsko-Gemerského Rudohoria)
    Doterajšie palinologické výsledky z gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria
    Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria
    Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitotvých telies vo východnej časti Spišsko-Gemerského Rudohoria
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Štruktúrna pozícia Sb-zrudnenia v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria a jeho väzba na tektonický inventár
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv geologického prostredia na hydrotermálnu mineralizáciu Spišsko-gemerského rudohoria
    Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi