Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spodnokriedových
Článek
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát
    Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty