Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spodnom
Článek
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor