Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Správy
Monografie
    Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň
    Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
    Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky
    Ročenka Správy Krkonošského národního parku 1997
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
    Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Vyjádření k investičnímu záměru Správy NP České Švýcarsko: Záchytné ploty na ochranu před skalními říceními
    Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky
Článek
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    E-government a reforma veřejné správy v ČR
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
Seriál
    Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň
    České Švýcarsko. Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko
    Geologické práce, Správy
    Ročenka Správy Krkonošského národního parku
    Šumava : čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie
    Zpřístupněné jeskyně 2008 - ročenka Správy jeskyní České republiky