Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spraši
Monografie
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
Článek
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Osobitosti spraší Búčskych terás
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Sedimentogenéza spraší
    Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší
    Živé organizmy v pleistocenní spraši