Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spracovanie
Monografie
    Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete
Článek
    Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy
    Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi
    Spracovanie CT obrazu geokompozitov v prostredí MATLAB
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Spracovanie plynných a kvapalných médií pri segregačnom pražení magnezitov
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd
    Ťažba a spracovanie drahých a farebných kovov na Slovensku. II
    Ťažba a spracovanie drahých kovov na Slovensku
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky