Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Srovnání
Monografie
    Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU.
    Srovnání charakteru metamorfózy poličského a zábřežského krystalinika
    Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
Článek
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
    Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
    Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchnoviny
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pískovcový fenomén. Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Počáteční růstová stádia amfipor a archeocyátů - srovnání
    Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě"
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí
    Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Srovnání image vybraných malých moravských měst
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení
    Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Srovnání triasových serpulidních faun Západních Karpat s ostatními oblastmi Evropy
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor