Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Státní
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    Demolovaná krása, Státní ústav památkové péče, Praha 1992; 135 stran, edice Monumenta
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    GIS ve státní správě Seč 2003
    Internet ve státní správě a samosprávě
    Paměť krajiny středověkého Mostecka, 1994, Most , Státní galerie výtvarných umění, 230 stran
    Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
    Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
    Portál státní geologické služby
    Regionální politika, Úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve státní správě
    Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí
Článek
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    GIS pro státní správu
    GIS pro státní správu
    GIS pro státní správu a samosprávu
    GIS ve státní správě
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Ke geomorfologii státní přírodní rezervace Modlivý důl u Potštejna
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Kvartérní organogenní sedimentace ve státní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní
    Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Radim Kettner a státní geologická služba
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Státní surovinová politika
    Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou
    Zvětrávání karbonských arkóz : státní hrad Švihov
Seriál
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
    Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče