Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Střední
Monografie
    Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli 2.
    Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
    Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor
    Přechodné kovy : učební texty pro střední školy
    REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
    Skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografii Pavla Lisého
    Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky
    Střední Brdy
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Střední Brdy
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Střední průmyslová škola Příbram. Sborník k 150. výročí školy
    zahraniční rozvojová spolupráce: Geologický výzkum ve Střední Americe
Článek
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha - Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien).
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Aktivity České geologické služby ve Střední Americe
    Aktivizace žáků ve výuce geologie na střední škole
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
    Badenská foraminiferová fauna z lokality Olomouc-Neředín (tramvajová smyčka) (střední miocén, karpatská předhlubeň)
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Dominantní postavení polského uhlí ve střední Evropě
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Ekologické pokusy ve střední době kamenné
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Existuje ostré rozhraní MOHO ve střední Evropě?
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
    Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Geologická mapa střední části Kuby
    Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geomorfologické aspekty vývoje reliéfu údolí střední Svratky
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Italské sopky : Ve střední Evropě sopečné riziko nehrozí
    Josef Stepling a vichřice ve střední Evropě v únoru 1756
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985)
    Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
    Kdepak skvrny na Slunci. Díky mírnému klimatu možná střední Evropu minou katastrofy
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Kryogenní formy reliéfu v horském krasu střední Jugoslávie
    Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
    Kvartérně geologický vývoj střední Jizery východně od Semil
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui
    Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Louka předčí prales : místa s velkou biodiverzitou najdeme i ve střední Evropě
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Morfometrické a strukturní parametry reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Mořská přírodní rizika - hrozba i pro střední Evropu ?
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Muschelkalk - střední část germánského triasu a současný stav jeho výzkumu
    Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) (12-24 Praha)
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník)
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I)
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II)
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Odlišný tektonický vývoj střední a sz. části Salvadoru
    Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě
    Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika) (12-32 Zdice)
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pískovcový fenomén. Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Plášťový velehřib ve střední křídě : epizoda, při níž se v krátkém časovém úseku 5 milionů let zdvojnásobila celosvětová produkce oceánské kůry
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
    Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Projev rozhraní mezi kůrou a pláštěm v tíhové mapě střední Evropy
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše
    Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil)
    Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik)
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    Rudonosnost střední generace krušnohorských žul
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory)
    Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry
    Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
    Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy
    Senilní tropický kras hor Uluguru ve střední Tanzanii
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
    Stilpnomelan v proterozoiku Říčanska, střední Čechy
    Strukturní ovlivnění údolí střední Svratky
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Střední Brdy
    Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka)
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Střední turon u Rtyně v Podkrkonoší
    Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
    Sympozium o alkalických vulkanických horninách střední Evropy, SCEAVR 91
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy)
    Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části Křivoklátsko-rokycanského komplexu
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje.
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Unikátní pozice palygorskitové zeminy mezi dolomitovým komplexem a bentonitizovaným nadložím ve střední Belize
    Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR
    Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika)
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Výuka geologie a biologie na střední škole ve Francii
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zahraniční kapitál na střední Moravě se zaměřením na region Mohelnicko
    Záznam paleopovodní u Mohelnice na střední Moravě před počátkem tvorby nivních hlín
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)