Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stabilita
Monografie
    Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov
    Ekologická stabilita
    Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999
    Magnetická stabilita systému malých částic hematitu
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 2. Geologie, měřictví, stabilita
    Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
Článek
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Dlouhodobá stabilita svahu se zatopenou patou
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Stabilita draselného živce v hydrotermálním prostředí
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stabilita kanála v jemných zvodnělých pieskoch s napätou hladinou
    Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi
    Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb
    Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy