Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stanovení
Monografie
    Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
    ČSN EN 993-5 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena
    ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
    ČSN EN 993-8 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 8: Stanovení únosnosti v žáru
    ČSN EN 993-9 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 9: Stanovení tečení v tlaku
    ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
    ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání)
    ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
    ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
    ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2477:1987)
    ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek
    Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích
    Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
    Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru "Stanovení DP Náklo II a následná těžba štěrkopísků"
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    SOP H-ALI Stanovení n- a isoprenoidních alkanů
    SOP H-CS Stanovení minerálního a organického uhlíku a síry
    SOP V-AOX Stanovení adsorbovatelného organicky vázaného halogenu ve vodách
    SOP V-CL Stanovení polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů ve vodách
    SOP V-FT Stanovení ftalátů
    SOP V-KON Stanovení elektrické konduktivity
    SOP V-NELGC Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou GC-FID
    SOP V-NELIR Stanovení celkových a nepolárních extrahovatelných látek ve vodách
    SOP V-PAU Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodách
    SOP V-PH Stanovení pH
    SOP V-RL Stanovení rozpuštěných látek
    SOP V-TOL Stanovení těkavých organických látek ve vodách
    SOP Z-AOXS Stanovení adsorbovaného organicky vázaného halogenu
    SOP Z-CL Stanovení polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů
    SOP Z-EOX Stanovení extrahovatelného organicky vázaného halogenu
    SOP Z-NEL Stanovení celkových a nepolárních extrahovatelných látek
    SOP Z-PAU Stanovení polycyklickýcch aromatických uhlovodíků
    SOP Z-TOL Stanovení těkavých organických látek
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
    Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA)
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská - stanovení podmínek
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice - stanovení podmínek
    Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek
    Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
Článek
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Aspekty stanovení NEL plynovou chromatografií
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    Empirické stanovení smykové pevnosti výsypkových zemin
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Extrakčně fotometrické stanovení zlata v rudách a produktech jejich úpravy
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Hustota turmalínu, její stanovení a význam
    Identifikace a stanovení polychlorovaných bifenylů pomocí reakční plynové chromatografie
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Izotopová analýza - využití ICP-MS pro stanovení izotopových poměrů
    Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách
    Kolmace říčních koryt a její stanovení
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu
    Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Metodika stanovení dávky od radonu
    Metodika stanovení kvality vysokotlakých trysek
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Mobilita, transformace a základní metody stanovení sloučenin arsenu v půdě a rostlinách
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti stanovení energie seismického ohniska
    Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL
    Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice
    Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
    Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Problémy stanovení sedání staveb
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku
    Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Rychlé rentgenografické stanovení obsahu Fe2O3 v keramických surovinách
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Spektrofotometrické stanovení uranu činidlem Br-PADAP
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Stanovení aminobifenylů v pitné a v říční vodě HPLC s elektrochemickou detekcí pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stanovení čistoty vápenců metodou OES-ICP
    Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu
    Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Stanovení dusičnanů v přírodních vodách ultrafialovou spektrometrií
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
    Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví
    Stanovení mědi, zinku a olova v důlních vodách
    Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate
    Stanovení modulu deformace podloží ze zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot
    Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Stanovení niklu v kubánských lateritech metodou adsorptivní voltametrie
    Stanovení nositele stříbra v polymetalickém skarnu z Měděnce
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Stanovení optimálního kroku inklinometrických měření
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích
    Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého v kaolínech
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
    Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou
    Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech
    Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití
    Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Stanovení železa a titanu ve sklářském písku po rozkladu parami kyselin
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti
    Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku
    Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí