Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stanovenie
Článek
    Manometria - metóda pre stanovenie uhličitanov
    Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Stanovenie bóru vo vodách
    Stanovenie disperzných koeficientov modelovaním hydrodynamickej disperzie
    Stanovenie kremíka metódou AES ICP
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín