Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Starých
Monografie
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
    Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ
    Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl
Článek
    25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013)
    Andezit ve starých kulturách
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Birnessitové krápníky "Jeskynní perly" a další formy výskytu oxidických MN-minerálů v jeskyních a starých dolech
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Kompatibilita, interoperabilita formátu MARC - TEI a katalogizace starých tisků.
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Sluší ti to jako dálnice Českému středohoří, miláčku. Esej o starých cestách, chůzi obnovující paměť a také o tom, jak obyvatelé Košic přijali zprávu o dobytí Tróje
    Solné zvětrávání památkových objektů. Příklad: síň starých desek zemských na Pražském hradě
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Stavební suroviny starých Mayů
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy