Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stavba
Monografie
    Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a prilahlých svahov Českého masívu (Kováč, M. - Plašienka, D. eds.)
    Geologická stavba
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
    Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálů s polyuretanovými pojivy (metody, postupy a výsledky laboratorního a in situ studia v ÚGN AV ČR)
    Stavba hluboké litosféry z pohledu seismické anizotropie a její význam pro studium geodynamického vývoje kontinentu
Článek
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky)
    Bloková stavba centra svratecké klenby v okolí Tišnova
    Bloková stavba šumavského moldanubika
    Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Geologická stavba
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologická stavba a ropoplynonosnost Severního moře
    Geologická stavba a uránové zrudnenie pri Novoveskej Hute
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologická stavba a vývoj říční nivy Doubravy
    Geologická stavba a zlomové štruktúry stratovulkánov Vihorlatských vrchov
    Geologická stavba
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologická stavba měďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Geologická stavba mezozoika na ložisku Závod
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologická stavba okolí Kašperských hor
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč)
    Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů
    Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slánských vrchoch
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Geologická stavba šumavského moldanubika
    Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Geologická stavba tuhárskeho mesozoika
    Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území sesuvu Vaňov
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
    Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua)
    Geologická stavba západočeských uranových ložisek
    Geologická stavba Žďárských vrchů
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Mobilismus a hlubinná geologická stavba
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
    Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny
    Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
    Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Horní Slavkov
    Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Stavba ložisek uranu ve strážském bloku
    Stavba moravskoslezské větve evropského mladopaleozoického orogénu (pracovní hypotéza)
    Stavba svahů ve středním povodí Losenice
    Stavba tělesa teplického ryolitu
    Stavba zemské kůry na úzení ČSSR a geofyzikální syntéza na podkladě explozívní seismologie
    Stratigrafie a stavba sedimentů spodního miocénu v čelní prohlubni na jižní Moravě a přilehlé části Dolního Rakouska
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve
    Strukturně-tektonická stavba křídy Roudnicka
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Strukturní stavba melechovského masivu
    Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonická stavba jeskynního systému Piková dáma - Spirálka
    Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný
    Variská příkrovová stavba v moldanubiku
    Vnitřní stavba a ložiskové indikace moravského bloku
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Vnútorná stavba metamorfovaného plášťa Bratislavského masívu
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08