Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stavby
Monografie
    Abstrakta - Seminář "Výzkum hlubinné geologické stavby České republiky
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Geologická mapa dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby
    Konference - Stromy a jejich vliv na stavby
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
    Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku
    Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI)
    Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster
    Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic
    Vyjádření ČGS k záměru stavby rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 747/8 v katastrálním území Louka u Litvínova
    Vyjádření ČGS k záměru stavby "Výrobní hala Jirkov, Za Farmou" na pozemcích parc. č. 1730/1, 1730/6, 1730/7 a 1730/10 v k.ú. Jirkov u Chomutova
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
Článek
    Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry
    K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve
    K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex)
    Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Náčrt geologickej stavby a metalogenézy Nízkych Tatier a Štiavnických vrchov
    Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nedostatky inženýrskogeologického průzkumu pro liniové stavby
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Polymetamorfní vývoj geologické stavby jednotky Královského hvozdu
    Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov
    Poškození konstrukce vozovky na hlavní trase stavby dálnice D5 v km 31.000 - 31.250
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Prehľad stavby Západných Karpát
    Prínos trasformácie tiažových máp k objesneniu hlbinnej stavby západných Karpát a ich kontaktu s Českým masívom
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Problémy geologické stavby obalu desenské klenby
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
    Příkrovové stavby na rozhraní lugika a silezika
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Příspěvek reflexní seizmiky k poznání geologické stavby plzeňské pánve a jejího hlubšího podloží
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
    Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex)
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Úvaha nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Variská subdukce - klíč k pochopení stavby Českého masívu?
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku
    Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie
    Využití důlně-seizmických metod k řešení geologické stavby uhelných ložisek
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi
    Vzťah hlbinnej stavby Západných Karpát k magmatizmu a metalogenéze
    Základné črty geologickej stavby západnej časti pásma Čiernej hory
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování
    Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)
    Železniční stavby
Seriál
    Inženýrské stavby
    Inžinierske stavby