Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stavební
Monografie
    70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků
    Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
    Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2. díl Ekologie
    Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky"
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
    Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
Článek
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Minerály - stavební jednotky Země
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Stavební a dekorační kameny Národního divadla
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování
    Stavební suroviny starých Mayů
    Středočeské stavební a sochařské pískovce
    Technická seismicita vyvolaná stavební činností v objektech
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby
Seriál
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Stavební obzor
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební
    Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava