Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stavebního
Monografie
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
    Sborník konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří, Jáchymov 2010
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Článek
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Dynamické účinky stavebního stroje na zděný objekt
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
    Konference Stavebního sektoru CEN
    Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře
    Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
    Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene
    Zkoušení přírodního stavebního kamene
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience