Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stavu
Monografie
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Analýza stavu rozpracování krajských surovinových politik v regionech ČR -roční zpráva etapy 2002
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd
    Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    Rozšířená cestovní zpráva - prověření stavu lokalit v oblasti vltavské kaskády vytipovaných po povodních v srpnu 2002 v rámci akcí řešených pod č.j. 441/232/2002. Část a, b
    Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Článek
    1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II.
    A.2.2. Vývoj stavu půd
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Barevné letecké snímky jako podklady pro zjišťování stavu vody
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně)
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Matematické modelování napěťodeformačního stavu v podmínkách OKR
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
    Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Monitorování bezpečného stavu důlního díla
    O stavu mořské geologie
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
    Revize stavu minerálních vod v ČR
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Studium skapových vod v Ochozské jesykni: Překvapivě dlouhá doba zdržení v nenasycené zóně i za extrémních stavů
    Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility
    Úvod k problematice 2. mezního stavu - deformace základové konstrukce
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Vyhodnocení stavu porušení pomocí maker v ANSYSu 4.4 A
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
    Vývoj stavu půd
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)