Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Století
Monografie
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    19. sjezd ČGS Geografie na prahu 21. století
    Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11
    Geografie na prahu 21. století
    Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich "druhý život" v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století
    Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO
    Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století
    Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století
    Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století.
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
    Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
    Téma pro 21. století. Kulturní krajina aneb proč ji chránit?
    Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 28. února - 1. března 2008
    Voda - strategická surovina pro 21. století
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
Článek
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Dvě století krkonošské geologie
    ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století
    Geoekologie do 21. století
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
    Katastrofální deště ve 14. století v Německu
    Klima a vylidnění Mexika v 16. století
    Konec všeho - probuzení ve století úpadků : špatná kniha s dobrou myšlenkou
    Krajina - velké téma 21. století (na okraj článku J. Sádla na s. 96)
    Kutnohorské hornictví na sklonku 13. století
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Lapides figurati na konci dvacátéh století
    Lapides figurati na konci dvacátého století : fosilie jako biologické objekty
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení
    Mechanizace vědecké práce - stesk z počátku 20. století
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Naši planetu čeká století krizí. Doba ledová však nepřijde ani tak brzy, ani tak rychle jako v novém filmu Den poté
    Nepříjemná synergie 21. století: klima, společnost a ropa
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerudní suroviny v 21. století
    Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
    Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Průkopnická teorie nivačních a glacigenních procesů z 18. století
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Rekonstrukce jarních teplot vzduchu v 18. století na základě délky letorostů vinné révy
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rumunsko. Part 2 : Bihor na konci století - akce 1997
    Rumunsko. Part 3 [1. část] : Bihor na konci století - akce 1998
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Soumračné světy: dvě století studia konce civilizací
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Srážková bilance a průtoky vody ve Vltavě za dvě století
    Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Španělský jazyk, španělské knihy a čeští intelektuálové 16. a 17. století
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    V. sjezd polských geomorfologů - "Výstupy a pozice polské geomorfologie na začátku XXI. století"
    Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5. září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vliv vzestupu dolování na hospodářské poměry města Příbramě na sklonku 18. století
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Výskyt teplých a studených dní v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Výzkum trilobitů na území České republiky: historický přehled (18.-21. století)
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Zánik Borobuduru v 11. století. Co se stalo? Sanskrtské slovo "mahalapraya" označuje katastrofu nebývalých rozměrů
    Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně
Seriál
    21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí