Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stopových
Monografie
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách"
Článek
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chování stopových prvků během fluidního spalování hnědého uhlí
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribúcia stopových prvkov v kassiterite vzácneprvkových albitizovaných granitov z Dlhej doliny (centrálna časť Spišsko-Gemerského Rudohoria)
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Nové metódy stanovenia stopových kovov vo vodách
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Vliv čiřících bentonitů na obsahy stopových prvků ve vínech
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu
    Výzkum stopových prvků v minerálních vodách
    Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR