Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stredného
Článek
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
    Geochémia hydrotermálne premenených vulkanických hornín stredného Slovenska
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Výskyt stredného oligocénu v paleogénnych sedimentoch Horehronia
    Výsledky a úlohy hydrogeológie v oblasti stredného a severozápadného Slovenska